Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Patrick Scholten Coaching: de eenmanszaak Patrick Scholten Coaching, statutair gevestigd te Heemskerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69152128.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Patrick Scholten Coaching een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Patrick Scholten Coaching voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het online en offline coachen van particulieren en ondernemers op het gebied van HSP en het onderzoeken naar de mogelijkheden naar meer helderheid en rust door middel van healings, webinars, workshops en massages met etherische oliën.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Patrick Scholten Coaching en klant krachtens welke Patrick Scholten Coaching de dienst zal uitvoeren.
1.6. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.
1.7. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.8. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.9. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Patrick Scholten Coaching.
1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Patrick Scholten Coaching worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.11. Website: https://patrickscholten.com.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Patrick Scholten Coaching gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij Patrick Scholten Coaching, dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Patrick Scholten Coaching en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Patrick Scholten Coaching zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Patrick Scholten Coaching zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.2. Patrick Scholten Coaching zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Patrick Scholten Coaching met een vooraf geschat aantal uren/tarief.
3.3. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft Patrick Scholten Coaching een opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.
3.4. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.5. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Patrick Scholten Coaching afhangt van feedback of input van de klant, is Patrick Scholten Coaching nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Patrick Scholten Coaching is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Patrick Scholten Coaching het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.7. Patrick Scholten Coaching behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% aan de klant te factureren alvorens Patrick Scholten Coaching de opdracht gaat uitvoeren.
3.8. Alle door Patrick Scholten Coaching gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.9. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Patrick Scholten Coaching worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van zijn diensten. De vergoeding bedraagt €0,19 cent ex btw per kilometer. Reisuren worden tevens in rekening gebracht.
3.10. Patrick Scholten Coaching behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.11. Patrick Scholten Coaching is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.12. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Patrick Scholten Coaching zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, coaching of cursus of welke overeenkomst dan ook, dan is Patrick Scholten Coaching bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.
3.13. Na het verstrijken van de duur van de opdracht, in geval van een traject met een bepaalde duur, kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Patrick Scholten Coaching verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Patrick Scholten Coaching binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. Patrick Scholten Coaching heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat hij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Patrick Scholten Coaching zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Patrick Scholten Coaching wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij bij ontbinding overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Tevens wordt in ieder geval de vergoeding uit artikel 14.7. in acht genomen.
4.7. Indien Patrick Scholten Coaching, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Patrick Scholten Coaching gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Patrick Scholten Coaching in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Patrick Scholten Coaching uitgevoerde werk te vergoeden.
4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. Patrick Scholten Coaching zal, voor zover dit binnen zijn mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR PATRICK SCHOLTEN COACHING

5.1. Patrick Scholten Coaching garandeert dat de aan hem verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Patrick Scholten Coaching spant zich in om de gegevens die Patrick Scholten Coaching voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Patrick Scholten Coaching met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Patrick Scholten Coaching is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Patrick Scholten Coaching en/of overige promotionele uitingen van Patrick Scholten Coaching.
5.5. Patrick Scholten Coaching is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht om deelname op te schorten.
5.6. Patrick Scholten Coaching zorgt voor een locatie waar de coaching kan plaatsvinden. Indien de klant kenbaar maakt de coaching op een andere locatie te willen laten plaatsvinden, kan er in overleg met Patrick Scholten Coaching een andere afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze andere locatie zijn voor rekening van de klant.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT, HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Patrick Scholten Coaching te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Patrick Scholten Coaching onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Patrick Scholten Coaching om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Patrick Scholten Coaching zijn verstrekt, heeft Patrick Scholten Coaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Patrick Scholten Coaching steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
6.5. Bij klachten over de door Patrick Scholten Coaching geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Patrick Scholten Coaching binnen 14 dagen na levering van de dienst doch binnen 30 dagen na volledige afronding van de opdracht of het traject. De klant vrijwaart Patrick Scholten Coaching één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Patrick Scholten Coaching nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Patrick Scholten Coaching niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Patrick Scholten Coaching inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Patrick Scholten Coaching is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Patrick Scholten Coaching tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.9. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Patrick Scholten Coaching mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.
6.10. De in artikel 6.9 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen.
6.11. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan Patrick Scholten Coaching. In geval van levering binnen de bedenktermijn geeft de klant uitdrukkelijk toestemming tot levering van de diensten nadat Patrick Scholten Coaching hier expliciet naar heeft gevraagd.
6.12. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
6.13. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
6.14. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus/coaching, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
6.15. Patrick Scholten Coaching kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Patrick Scholten Coaching te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Patrick Scholten Coaching opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
7.2. Een door Patrick Scholten Coaching vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Patrick Scholten Coaching niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Patrick Scholten Coaching, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Patrick Scholten Coaching mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Aan de leveringsplicht van Patrick Scholten Coaching zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Patrick Scholten Coaching geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Patrick Scholten Coaching verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Patrick Scholten Coaching biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bestellingen via de webshop worden direct online afgerekend.
8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Patrick Scholten Coaching besluiten zijn werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Patrick Scholten Coaching besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in geval van particuliere de opdrachtgever en gelden de wettelijke tarieven in verband met de incassokosten) bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Patrick Scholten Coaching voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Patrick Scholten Coaching elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Patrick Scholten Coaching zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Patrick Scholten Coaching verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Patrick Scholten Coaching kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Patrick Scholten Coaching een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Alle door Patrick Scholten Coaching geleverde producten en diensten blijven eigendom van Patrick Scholten Coaching totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Patrick Scholten Coaching zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, workshops, online trainingen, modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages berusten uitsluitend bij Patrick Scholten Coaching tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Patrick Scholten Coaching geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Patrick Scholten Coaching en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Patrick Scholten Coaching.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Patrick Scholten Coaching ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Patrick Scholten Coaching, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Patrick Scholten Coaching is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Patrick Scholten Coaching plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Patrick Scholten Coaching vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.7. Bij inbreuk heeft Patrick Scholten Coaching recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door hem gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Patrick Scholten Coaching en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst.
Patrick Scholten Coaching kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en Patrick Scholten Coaching gestelde doel.
10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of online programma.
10.3. De inhoud van de coaching en de online cursus zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een huisarts, medisch specialist of psycholoog. Het gebruik van de cursus en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de coaching en/of de cursus, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Patrick Scholten Coaching aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.
10.4. Indien Patrick Scholten Coaching onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €500,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Patrick Scholten Coaching uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.5. In aanvulling op artikel 10.4 is Patrick Scholten Coaching dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Patrick Scholten Coaching aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Patrick Scholten Coaching toegerekend kunnen worden
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.6. Patrick Scholten Coaching sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Patrick Scholten Coaching geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Patrick Scholten Coaching.
10.7. Patrick Scholten Coaching is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.8. Klant vrijwaart Patrick Scholten Coaching voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Patrick Scholten Coaching.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Patrick Scholten Coaching is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Patrick Scholten Coaching is bij zijn activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Patrick Scholten Coaching weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Patrick Scholten Coaching kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Patrick Scholten Coaching een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Patrick Scholten Coaching onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Patrick Scholten Coaching, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Patrick Scholten Coaching, wanprestatie door leveranciers van Patrick Scholten Coaching waardoor Patrick Scholten Coaching zijn verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Patrick Scholten Coaching of diens leveranciers.
11.5. Bij overmacht heeft Patrick Scholten Coaching tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Patrick Scholten Coaching in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel klant als Patrick Scholten Coaching, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Patrick Scholten Coaching de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Patrick Scholten Coaching voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Patrick Scholten Coaching;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Patrick Scholten Coaching zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Patrick Scholten Coaching vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.6. Patrick Scholten Coaching behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Patrick Scholten Coaching overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt hij de klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Patrick Scholten Coaching zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Patrick Scholten Coaching in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Patrick Scholten Coaching worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Patrick Scholten Coaching aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Patrick Scholten Coaching.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Patrick Scholten Coaching te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Patrick Scholten Coaching, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN, CURSUSSEN EN COACHING PATRICK SCHOLTEN COACHING

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Patrick Scholten Coaching aan te bieden of te doen geven.
14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Patrick Scholten Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Patrick Scholten Coaching in de praktijk tot uitvoering brengt.
14.3. Patrick Scholten Coaching is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Patrick Scholten Coaching, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.
14.5. Na het einde van de online cursus behoudt de klant het recht om in te loggen op de online leeromgeving. Patrick Scholten Coaching streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien Patrick Scholten Coaching besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Patrick Scholten Coaching de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Patrick Scholten Coaching meest recente bekende e-mailadres op de hoogte.
14.6. De door Patrick Scholten Coaching aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten/modules/begeleiding mogen nimmer met derden worden gedeeld.
14.7. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen coaching sessie en niet binnen 2 werkdagen een andere datum overeengekomen wordt, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 48 uur voor de levering van de dienst; 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering tussen 48 uur en 24 uur voor de levering van de dienst; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 24 uur voor de levering van de dienst; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • indien de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de levering van de dienst aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden, dan wel wordt de behandeling bij een traject als uitgevoerd aangemerkt.

14.8. Patrick Scholten Coaching is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het ondergaan van coaching sessies. Patrick Scholten Coaching behoudt zich het recht voor de coaching sessies te staken totdat er contact is geweest met een medisch specialist, arts of psycholoog. Het ondergaan van de coaching sessies vallen volledig onder het eigen risico van de klant.
14.9. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van workshops / cursussen of sessies van Patrick Scholten Coaching is slechts mogelijk indien het gaat om een particuliere klant. De klant die in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf een ticket heeft gekocht, maakt geen aanspraak op restitutie van het ticket. De klant is derhalve te allen tijde gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.
14.10. Patrick Scholten Coaching behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij workshops / cursussen of sessies indien de deelnemers door het gedrag een workshop / cursussen of sessies belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Patrick Scholten Coaching en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Patrick Scholten Coaching alleen bindend indien en voor zover deze door Patrick Scholten Coaching uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3. Indien Patrick Scholten Coaching op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Patrick Scholten Coaching hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Patrick Scholten Coaching partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.7. De klant en Patrick Scholten Coaching zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Holland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Patrick Scholten Coaching en de klant.

 

Versie: januari 2022